(Ph.D) תואר שלישי דוקטורט

תנאי קבלה לדוקטורט

  • סיום תואר ראשון במוסד אקדמי מוכר בציון של 80 לפחות
  • יום תואר שני בניהול, כלכלה או תחום נושק אחר במוסד אקדמי מוכר ובוגרים של לימודי השלמה במסגרת מחקר מקדים בציון 85 לפחות, ו- 86 לפחות בתזה
  • אישור להסכמת מנחה מהחוג להנחות את העבודה (בהתאם לתקנון הלימודים לתואר שלישי של הרשות ללימודים מתקדמים).
  • אישור "הצהרת הכוונות" ע"י הוועדה לאחר המלצת המנחה. מבנה הצהרת הכוונות באתר האינטרנט של החוג.
  • החוג ממליץ להגיש את "הצהרת הכוונות", הצעת המחקר ועבודת הדוקטורט בשפה האנגלית כדי להרחיב את אפשרויות משלוח העבודה לשיפוט בינלאומי וכדי לאפשר חשיפת המחקרים בחו"ל. בחירה כזו מחייבת אישור מנחה.
  • פירוט תוכנית הקורסים של המועמד ואישור שלה על ידי המנחה.
  • שתי המלצות מאנשי אקדמיה. אחד הממליצים יהיה מנחה התזה בתואר השני
  • הוועדה רשאית לזמן את המועמד/ת לראיון בפני שניים מחבריה
  • מקרים חריגים יידונו על ידי הוועדה

מבנה הלימודים

במהלך לימודי הדוקטורט יחויב כל תלמיד בלימודי חובה כלליים ותחומיים בהיקף של עד 16 שש"ס בהתאם לתחום המחקר המוצע והרקע האקדמי הקודם. כחלק מחובות הלימוד, התלמיד/ה ילמד/תלמד שלושה קורסי חובה הניתנים בחוג דרישת הציון המינימאלי בכל קורס וממוצע ציון כללי, יקבעו על ידי מנח/י העבודה.

בשלב הראשון יידרש התלמיד להכין את הצעת המחקר המפורטת, לקבל את אישור המנחים להצעה, להגישה לעיון הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי ולעמוד בדרישות אחרות שיוטלו עליו. השלב השני, עם אישור הצעת המחקר על ידי הגורמים המוסמכים, יידרש התלמיד להשלים את כתיבת עבודת הדוקטור, כל זאת על פי המפורט בתקנון לימודים לתואר שלישי בחוג למנהל עסקים.

לפרטים נוספים

דיאנה 04-8289193

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

בניין ג'ייקובס, קומה 6, אוניברסיטת חיפה הר הכרמל, חיפה 31905 Israel

  • dummy bschool@hevra.haifa.ac.il

 

© 2020 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2020 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה