New logo faculty social sciences
univ logo

לימודי מחקר תואר שני עם תזה - הנחיות וטפסים להורדה

בדף זה ניתן למצוא את מכלול הטפסים וקובצי ההנחיות הנדרשים לשלב העבודה על התזה, משלב חיפוש המנחה ועד להשלמת העבודה המחקרית. טפסים אלה נדרשים עבור תלמידי התוכנית וחלקם עבור מנחי התלמידים, כמפורט מתחת לכל קישור לטופס או מסמך. ניתן להוריד כל טופס וקובץ. את הטפסים יש לשמור במחשב ולמלא ולשלוח את הטופס המלא למרכזת התוכנית. דוח שיפוט יכול להיות באנגלית או בעברית, לשיקול דעת השופט.

בדף זה ניתן למצוא את מכלול הטפסים וקובצי ההנחיות הנדרשים לשלב העבודה על התזה, משלב חיפוש המנחה ועד להשלמת העבודה המחקרית. טפסים אלה נדרשים עבור תלמידי התוכנית וחלקם עבור מנחי התלמידים, כמפורט מתחת לכל קישור לטופס או מסמך. ניתן להוריד כל טופס וקובץ. את הטפסים יש לשמור במחשב ולמלא ולשלוח את הטופס המלא למרכזת התוכנית. דוח שיפוט יכול להיות באנגלית או בעברית, לשיקול דעת השופט.

כללי

תקנון לימודי תואר שני

מסמך זה מתאר את דרישות הקבלה והשלבים בתהליך הלימודים לתואר שני מחקרי באוניברסיטת חיפה.


תרשים עזר לתיאור תהליך הלימודים במסגרת התואר המחקרי - שלב העבודה על התזה, טפסים וקבצים רלוונטיים

בקישור הבא ניתן למצוא תרשים עזר המתאר את התהליך על כל שלביו ומכוון לטפסים ולמסמכים הרלוונטיים, אותם ניתן גם למצוא אחד לאחד בדף זה בהמשך. 


נוהלי לימודים וביצוע מחקר - סטודנטים בתוכנית המחקרית (מסלול א')

המסמך שלפניך מציג כללים ולוחות זמנים הנדרשים מסטודנטים במסלול א', והמבוססים על החלטות בית הספר למנהל עסקים בכפוף לתקנון לימודי תואר שני באוניברסיטת חיפה.


הנחיות לכתיבה צורנית - הרשות ללימודים מתקדמים

מסמך זה מתאר את ההנחיות הצורניות לכתיבת עבודת התזה.

הנחייה

אישור הסכמת מנחה להנחיית התלמיד לכתיבת תזה ואישור הצהרת כוונות

טופס זה נדרש למילוי המנחה, לאחר שזה הביע הסכמה להנחות את התלמיד בתוכנית המחקרית לכתיבת תזה ולאחר שקרא ואישר את הצהרת הכוונות של התלמיד.

מילוי הטופס וחתימה עליו מהווה אישור הסכמה להנחיה והצהרת הכוונות. 


קווים מנחים לכתיבת הצהרת כוונות לעבודת תזה

מסמך זה מפרט את הדרישות וההמלצות הנוגעות להצהרת הכוונות לעבודת התזה.


אישור מנחה להגשת הצהרת כוונות מתוקנת

באם ועדת השלמות התזה ביקשה השלמות ו/או תיקונים בהצהרת הכוונות, טופס זה נדרש לטובת אישור הצהרת הכוונות המתוקנת.

הצעת מחקר

קווים מנחים לכתיבה והגשה של הצעת מחקר לעבודת תזה

הנחיות והמלצות הנוגעות לכתיבת הצעת מחקר, כולל דוגמה לשער ההצעה.


אישור הגשת ההצעה לשיפוט

טופס זה נדרש להגשת הצעת המחקר לוועדת הדוקטורט הבית-ספרית. 


טופס שופטים עבור הצעת המחקר

טופס זה ימולא על ידי המנחה/ים של העבודה לאחר שהצעת המחקר קיבלה את אישור הוועדה הבית-ספרית ואת אישור הרשות ללימודים מתקדמים להישלח לשיפוט.


הנחיות לשיפוט הצעת תזה - עברית

במסמך זה פירוט ההנחיות לשיפוט הצעת התזה.


דוח שיפוט הצעת תזה - עברית

את הצעת המחקר לתזה יש לשפוט, תוך מילוי טופס זה ובהתאם להנחיות המצויות בקובץ הנמצא באתר זה בקישור קודם.


Guidelines for evaluating an MA thesis proposal

This document details the guidelines for evaluating the MA thesis proposal

 

A summary report on an MA proposal


אישור מנחה על תיקון הצעת תזה

אם התלמיד/ה נדרש/ה לתקן את הצעת התזה, יש להעביר הצעה מתוקנת בליווי אישור זה ומכתב מלווה מטעם התלמיד/ה המפרטת את התיקונים והשינויים שבוצעו בהצעה ביחס לדוח השיפוט על הערותיו.

עבודת גמר

אישור מנחה להגשת עבודת התזה לשיפוט

לאחר שהמנחה קרא/ה את הגרסה הסופית של התזה, עליו/ה לאשר את הגשתה לשיפוט על גבי טופס זה.

 

בדיקה צורנית - הרשות ללימודים מתקדמים

לאחר שהמנחה קרא/ה ואישר/ה את הגרסה הסופית של התזה וטרם העברתה לשיפוט, על התלמיד/ה לשלוח את העבודה הסופית לבדיקה צורנית ברשות ללימודים מתקדמים בהתאם להנחיות במסמך זה.


הנחיות לדוח שיפוט עבודת תזה

הן על המנחה והן על שופט/ת חיצוני/ת למלא דוח שיפוט (ראו בקישור הבא) ולכתוב דוח בהתאם להנחיות המופיעות במסמך זה.


דוח שיפוט עבודת תזה

הן על המנחה והן על שופט/ת חיצוני/ת למלא דוח שיפוט זה במקביל לכתיבת דוח, שדרישותיו מפורטות במסמך הנמצא בקישור הקודם.

Guidelines for evaluating an MA thesis

This document details the guidelines for evaluating the MA thesis

 

A summary report on an MA thesis

The following document includes the form required to complete a report of an MA thesis

אישור מנחה על תיקון עבודת תזה

אם התלמיד/ה נדרש/ה לתקן את התזה, יש להעביר עבודה מתוקנת בליווי אישור זה ומכתב מלווה מטעם התלמיד/ה המפרטת את התיקונים והשינויים שבוצעו בעבודה ביחס לדוח השיפוט על הערותיו.

יש להגיש את דוח התיקונים ואישור המנחה/ים עד חודשיים לכל המאוחר, לאחר קבלת השיפוט/ים.  


הפקדת עבודת התזה המאושרת בספרייה

בהתאם לתקנון לימודי תואר שני/שלישי, מחויבים תלמידי התארים המתקדמים למסור עותקים מעבודותיהם בדפוס ובפורמט דיגיטלי למטרות שימור, וזאת לאחר אישור הסופי של עבודת המחקר.

טופס נלווה להפקדת עבודת התזה בספרייה


הדפסת עבודת הגמר

לאחר אישורה הסופי של עבודת המחקר על ידי הוועדה הבית-ספרית והרשות ללימודים מתקדמים, יש להדפיס 2 עותקים של עבודת המחקר על פי ההנחיות הרלוונטיות ולהעבירם לבית הספר.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2020 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה