New logo faculty social sciences
univ logo

השלמת תזה - הנחיות וטפסים להורדה

להלן מכלול הטפסים וקובצי הנחיות הנדרשים ללימודי השלמת תזה בבית הספר למנהל עסקים במהלך כל שלבי הלימודים. חלק מטפסים אלה נדרש עבור המועמדים לתוכנית ותלמידיה, וחלקם עבור מנחי התלמידים כמפורט מתחת לכל קישור לטופס או מסמך.

ניתן להוריד כל טופס וקובץ. את הטפסים יש לשמור במחשב ולמלא ולשלוח את הטופס המלא למרכזת התוכנית.

דוח שיפוט יכול להיות באנגלית או בעברית, לשיקול דעת השופט.

להלן מכלול הטפסים וקובצי הנחיות הנדרשים ללימודי השלמת תזה בבית הספר למנהל עסקים במהלך כל שלבי הלימודים. חלק מטפסים אלה נדרש עבור המועמדים לתוכנית ותלמידיה, וחלקם עבור מנחי התלמידים כמפורט מתחת לכל קישור לטופס או מסמך.

ניתן להוריד כל טופס וקובץ. את הטפסים יש לשמור במחשב ולמלא ולשלוח את הטופס המלא למרכזת התוכנית.

דוח שיפוט יכול להיות באנגלית או בעברית, לשיקול דעת השופט.

כללי

תרשים עזר לתיאור תהליך הלימודים במסגרת השלמת תזה

בקישור זה ניתן למצוא תרשים עזר המתאר את התהליך על כל שלביו ומכוון לטפסים ולמסמכים הרלוונטיים, אותם ניתן גם למצוא אחד לאחד בדף זה בהמשך. 

 

תקנון לימודי מסלול השלמת תזה

מסמך זה מתאר את דרישות הקבלה והשלבים בתהליך הלימודים להשלמת תזה בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה. 

 

נוהלי לימודים וביצוע מחקר - סטודנטים/ות בתוכנית מחקר מקדים

המסמך שלפניך מציג כללים ולוחות זמנים הנדרשים מסטודנטים/ות במסלול מחקר מקדים והמבוססים על החלטות בית הספר למנהל עסקים, בכפוף לתקנון לימודי תואר שלישי באוניברסיטת חיפה.

 

זכויות השאלה בספרייה טרם הרשמה רשמית ללימודים

לצורך כתיבת הצהרת הכוונות, נדרשת גישה לספרייה ולמאגרי המידע שעליה מנויה הספרייה. טרם ביצוע הרשמה פורמאלית ללימודים, גישה זאת איננה אפשרית. טופס זה מאפשר גישה לספרייה לפרק זמן מוגבל, בכפוף לתקנות הספרייה ולאישור זה. 

 

הנחיות לכתיבה צורנית - הרשות ללימודים מתקדמים 

מסמך זה מתאר את ההנחיות הצורניות לכתיבת עבודת התזה.

 

רישום

 

תיק מועמדות - לימודי מחקר מקדים

מסמך זה מתאר את המסמכים הנלווים אותם יש להגיש לוועדת הדוקטורט לשם הגשת מועמדות לתוכנית הדוקטורט בבית הספר למנהל עסקים. 

 

קווים מנחים לכתיבת הצהרת כוונות לעבודת השלמת תזה

מסמך זה מפרט את הדרישות וההמלצות הנוגעות להצהרת הכוונות לעבודת השלמת התזה.

טופס קורות חיים בעברית

כחלק מתהליך הרישום והקבלה ללימודי השלמת התזה בבית הספר, יש למלא את טופס קורות החיים הבא. לפי ההנחיות של הרשות ללימודים מתקדמים, יש למלא טופס של קורות חיים גם באנגלית (ראו בהמשך).

Curriculum Vitae in English

As part of the process of enrollment in our thesis completion program, the university requires you to provide your Curriculum Vitae either in English or in Hebrew

  

אישור הסכמת מנחה להנחיית השלמת תזה ואישור הצהרת כוונות

טופס זה נדרש למילוי על ידי המנחה לאחר שהביע/ה הסכמה להנחות את התלמיד/ה ללימודי השלמת תזה ולאחר שקרא/ה ואישר/ה את הצהרת הכוונות של התלמיד/ה. מילוי הטופס וחתימה עליו מהווה אישור הסכמה להנחיה והצהרת הכוונות. 

תוכנית לימודים מומלצת להשלמת תזה 

טופס זה נדרש לרישום תוכנית הלימודים המומלצת לתלמיד/ה, כולל קורסי החובה בבית הספר למנהל עסקים כפי שהם מופיעים באתר בית הספר.

 

אישור מנחה להגשת הצהרת כוונות מתוקנת

באם ועדת השלמות התזה ביקשה השלמות ו/או תיקונים בהצהרת הכוונות, טופס זה נדרש לטובת אישור הצהרת הכוונות המתוקנת.

הצעת מחקר

 

קווים מנחים לכתיבה והגשה של הצעת מחקר לעבודת השלמת תזה

הנחיות והמלצות הנוגעות לכתיבת הצעת מחקר, כולל דוגמה לשער ההצעה.

אישור הגשת ההצעה לשיפוט 

טופס זה נדרש להגשת הצעת המחקר לוועדת הדוקטורט הבית-ספרית.

 

טופס שופטים עבור הצעת המחקר

טופס זה ימולא על ידי המנחה/ים של העבודה לאחר שהצעת הדוקטורט קיבלה את אישור הוועדה הבית-ספרית ואת אישור הרשות ללימודים מתקדמים להישלח לשיפוט.

 

הנחיות לשיפוט הצעת תזה - עברית

במסמך זה פירוט ההנחיות לשיפוט הצעת התזה.

דוח שיפוט הצעת תזה - עברית

את הצעת המחקר לתזה יש לשפוט, תוך מילוי טופס זה ובהתאם להנחיות המצויות בקובץ הנמצא באתר זה בקישור קודם.

Guidelines for evaluating an MA thesis proposal

This document details the guidelines for evaluating the MA thesis proposal

A summary report on an MA proposal

The following document includes the form required to complete a report of an MA proposal

 

אישור מנחה על תיקון הצעת תזה

אם התלמיד/ה נדרש/ה לתקן את הצעת התזה, יש להעביר הצעה מתוקנת בליווי אישור זה ומכתב מלווה מטעם התלמיד/ה, המפרט את התיקונים והשינויים שבוצעו בהצעה ביחס לדוח השיפוט על הערותיו. 

יש להגיש את דוח התיקונים ואישור המנחה/ים עד חודשיים לכל המאוחר, לאחר קבלת השיפוט/ים. 

עבודת המחקר

 

אישור מנחה להגשת עבודת התזה לשיפוט

לאחר שהמנחה קרא/ה את הגרסה הסופית של התזה, עליו/ה לאשר את הגשתה לשיפוט על גבי טופס זה.

בדיקה צורנית - הרשות ללימודים מתקדמים

לאחר שהמנחה קרא/ה ואישר/ה את הגרסה הסופית של התזה וטרם העברתה לשיפוט, על התלמיד/ה לשלוח את העבודה הסופית לבדיקה צורנית ברשות ללימודים מתקדמים בהתאם להנחיות במסמך זה.

 

טופס שופטים עבור עבודת התזה

טופס זה ימולא על ידי המנחה/ים של העבודה לאחר שעבודת הדוקטורט קיבלה את אישור הוועדה הבית-ספרית ואת אישור הרשות ללימודים מתקדמים להישלח לשיפוט.

 

הנחיות לדוח שיפוט עבודת תזה

הן על המנחה והן על שופט/ת חיצוני/ת למלא דוח שיפוט (בקישור הבא), ולכתוב דוח בהתאם להנחיות המופיעות במסמך זה.

דוח שיפוט עבודת תזה

הן על המנחה והן על שופט/ת חיצוני/ת למלא דוח שיפוט זה במקביל לכתיבת דוח, שדרישותיו מפורטות במסמך הנמצא בקישור הקודם.

Guidelines for evaluating an MA thesis

This ducument details the guidelines for evaluating the MA thesis

 

A summary report on an MA thesis

The following document includes the form required to complete a report of a MA thesis

 

אישור מנחה על תיקון עבודת תזה

אם התלמיד/ה נדרש/ה לתקן את התזה, יש להעביר עבודה מתוקנת בליווי אישור זה ומכתב מלווה מטעם התלמיד/ה, המפרט את התיקונים והשינויים שבוצעו בעבודה ביחס לדוח השיפוט על הערותיו.

יש להגיש את דוח התיקונים ואישור המנחה/ים עד חודשיים לכל המאוחר, לאחר קבלת השיפוט/ים. 

  

הפקדת עבודת התזה המאושרת בספרייה

בהתאם לתקנון לימודי תואר שני/שלישי, מחויבים תלמידי התארים המתקדמים למסור עותקים מעבודותיהם בדפוס ובפורמט דיגיטלי למטרות שימור, וזאת לאחר אישור הסופי של עבודת המחקר.

כניסה להפקדת עבודת התזה בספרייה

 

הדפסת עבודת הגמר

לאחר אישורה הסופי של עבודת המחקר על ידי הוועדה הבית-ספרית והרשות ללימודים מתקדמים, יש להדפיס 2 עותקים של עבודת המחקר על פי ההנחיות הרלiiנטיות ולהעבירם לבית הספר.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2020 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה