לימודי דוקטורט - הנחיות וטפסים להורדה

בדף זה ניתן למצוא את מכלול הטפסים וקובצי ההנחיות הנדרשים ללימודי דוקטורט בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה במהלך כל שלבי הלימודים.

חלק מטפסים אלה נדרשים עבור המועמדים לתוכנית ותלמידיה, וחלקם מיועד עבור מנחי התלמידים, כמפורט מתחת לכל קישור לטופס או מסמך.

ניתן להוריד כל טופס וקובץ. את הטפסים יש לשמור במחשב ולמלא ולשלוח את הטופס המלא למרכזת התוכנית. דוח שיפוט יכול להיות באנגלית או בעברית, לשיקול דעת השופט/ת.

ניתן להגיע לטפסים בעמוד זה באמצעות הקישורים או באמצעות התרשים בקישור הבא, המתאר את התהליך על כל שלביו, כולל הטפסים הנדרשים בכל שלב.

תרשים עזר למעקב אחר השלבים בתהליך

בדף זה ניתן למצוא את מכלול הטפסים וקובצי ההנחיות הנדרשים ללימודי דוקטורט בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה במהלך כל שלבי הלימודים.

חלק מטפסים אלה נדרשים עבור המועמדים לתוכנית ותלמידיה, וחלקם מיועד עבור מנחי התלמידים, כמפורט מתחת לכל קישור לטופס או מסמך.

ניתן להוריד כל טופס וקובץ. את הטפסים יש לשמור במחשב ולמלא ולשלוח את הטופס המלא למרכזת התוכנית. דוח שיפוט יכול להיות באנגלית או בעברית, לשיקול דעת השופט/ת.

ניתן להגיע לטפסים בעמוד זה באמצעות הקישורים או באמצעות התרשים בקישור הבא, המתאר את התהליך על כל שלביו, כולל הטפסים הנדרשים בכל שלב.

תרשים עזר למעקב אחר השלבים בתהליך

כללי

תקנון לימודי תואר שלישי - בית הספר למנהל עסקים

מסמך זה מתאר את דרישות הקבלה והשלבים בתהליך הלימודים לתואר שלישי בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת חיפה.

תקנון לימודי תואר שלישי - הרשות ללימודים מתקדמים

 

הנחיות לכתיבה צורנית - הרשות ללימודים מתקדמים 

מסמך זה מתאר את ההנחיות הצורניות לכתיבת עבודת הדוקטורט.
 

זכויות השאלה בספרייה טרם הרשמה רשמית ללימודים

לצורך כתיבת הצהרת הכוונות, נדרשת גישה לספריה ולמאגרי המידע עליהם מנויה הספרייה. טרם ביצוע הרשמה פורמאלית ללימודים, גישה זאת איננה אפשרית. טופס זה מאפשר גישה לספרייה לפרק זמן מוגבל, בכפוף לתקנות הספרייה ולאישור זה.
 

טופס בקשה למינוי חברי ועדה מלווה לדוקטורט

מי שמחליט בעצה אחת עם המנחים לעבוד על הדוקטורט במתכונת של ועד מלווה, מתבקש/ת לצרף טופס בקשה על מינוי חברי ועדה מלווה שיוגש יחד עם ההצעה לשיפוט.

רישום

תיק מועמדות - לימודי דוקטורט

מסמך זה מתאר את המסמכים הנלווים אותם יש להגיש לוועדת הדוקטורט לשם הגשת מועמדות לתוכנית הדוקטורט בבית הספר למנהל עסקים. 
  

טופס קורות חיים בעברית

כחלק מתהליך הרישום והקבלה ללימודי השלמת התזה בבית הספר, יש למלא את טופס קורות החיים הבא. לפי ההנחיות של הרשות ללימודים מתקדמים, יש למלא טופס של קורות חיים גם באנגלית (ראו בהמשך).


Curriculum Vitae in English

As part of the process of enrollment in our Ph.D program, the university requires you to provide your Curriculum Vitae both in English and in Hebrew
 

טופס זה נדרש למילוי על ידי המנחה לאחר שהביע/ה הסכמה להנחות את התלמיד/ה ללימודי תואר שלישי ולאחר שקרא/ה ואישר/ה את הצהרת הכוונות של התלמיד/ה. מילוי הטופס וחתימה עליו מהווים אישור הסכמה להנחיה והצהרת הכוונות.
 

קווים מנחים לכתיבת הצהרת כוונות לעבודת הדוקטורט

מסמך זה מפרט את הדרישות וההמלצות הנוגעות להצהרת הכוונות לעבודת הדוקטורט.
 

אישור מנחה להגשת הצהרת כוונות מתוקנת

באם ועדת הדוקטורט ביקשה השלמות ו/או תיקונים בהצהרת הכוונות, טופס זה נדרש לטובת אישור הצהרת הכוונות המתוקנת.
 

תוכנית לימודים מומלצת לדוקטורט

טופס זה נדרש לרישום תוכנית הלימודים המומלצת לתלמיד/ה, כולל קורסי החובה בבית הספר למנהל עסקים כפי שהם מופיעים באתר בית הספר. 

הצעת מחקר

הנחיות והמלצות הנוגעות לכתיבת הצעת מחקר, כולל דוגמה לשער ההצעה.
 

אישור הגשת ההצעה לשיפוט 

טופס זה נדרש להגשת הצעת המחקר לוועדת הדוקטורט הבית-ספרית.
 

טופס שופטים עבור הצעת המחקר

טופס זה ימולא על ידי המנחה/ים של העבודה לאחר שהצעת הדוקטורט קיבלה את אישור הוועדה הבית-ספרית ואת אישור הרשות ללימודים מתקדמים להישלח לשיפוט.
 

הנחיות לשיפוט הצעת דוקטורט

במסמך זה, פירוט ההנחיות לשיפוט הצעת הדוקטורט.
 

דוח שיפוט הצעת דוקטורט 

את הצעת המחקר לדוקטורט יש לשפוט תוך מילוי טופס זה, ובהתאם להנחיות המצויות בקובץ הנמצא באתר זה בקישור קודם. 
 

Guidelines for evaluating a Ph.D proposal

This document details the guidelines for evaluating the Ph.D proposal

 

A summary report on a Ph.D proposal

The following document includes the form required to complete a report of a Ph.D proposal


אישור מנחה לתיקון הצעת המחקר

אישור הנדרש באם ההצעה נדרשה לתיקון. לאישור זה יתלווה מכתב של התלמיד/ה המפרט את התיקונים שבוצעו בהצעה בהתאם לדוחות השיפוט.

יש להגיש את דוח התיקונים ואישור המנחה/ים עד חודשיים לכל המאוחר, לאחר קבלת השיפוט/ים. 

עבודת המחקר

 

לאחר שהמנחה קרא/ה את הגרסה הסופית של עבודת הדוקטורט, עליו/ה לאשר את הגשתה לשיפוט על גבי טופס זה.

 
הצהרת התלמיד והמנחה בדבר אופייה של עבודת הדוקטורט

טופס זה הינו טופס שנדרש על ידי הרשות ללימודים מתקדמים ומכיל את הצהרת התלמיד/ה והמנחה/ים בדבר אופייה של עבודת הדוקטורט ומרכיבי פרקיה.

 

בדיקה צורנית - הרשות ללימודים מתקדמים

לאחר שהמנחה קרא/ה ואישר/ה את הגרסה הסופית של התזה וטרם העברתה לשיפוט, על התלמיד/ה לשלוח את העבודה הסופית לבדיקה צורנית ברשות ללימודים מתקדמים בהתאם להנחיות במסמך זה.


טופס שופטים עבור עבודת הדוקטורט

טופס זה ימולא על ידי המנחה/ים של העבודה לאחר שעבודת הדוקטורט קיבלה את אישור הוועדה הבית-ספרית ואת אישור הרשות ללימודים מתקדמים להישלח לשיפוט.
 

שיפוט עבודת הדוקטורט

הנחיות לשיפוט הדוקטורט וטפסים רלוונטיים יישלחו למנחה/ים ולשופטים/ות על ידי הרשות ללימודים מתקדמים לאחר קבלת האישור לשלוח את העבודה לשיפוט.
 

טופס אישור תיקונים בעבודת הדוקטורט לאחר דוח שיפוט

באם דוח השיפוט דרש תיקונים, על המנחה/ים לאשר תיקונים אלה לאחר ביצועם. לאישור חייב להיות מצורף מכתב מפורט של התלמיד/ה באשר לאופן בו טיפל/ה בהערות שבדוח.

יש להגיש את דוח התיקונים ואישור המנחה/ים עד חודשיים לכל המאוחר, לאחר קבלת השיפוט/ים.
 

הפקדת עבודת התזה המאושרת בספרייה

בהתאם לתקנון לימודי תואר שני/שלישי, מחויבים תלמידי התארים המתקדמים למסור עותקים מעבודותיהם בדפוס ובפורמט דיגיטלי למטרות שימור, וזאת לאחר אישור הסופי של עבודת המחקר.

 

הדפסת עבודת הגמר

לאחר אישורה הסופי של עבודת המחקר על ידי הוועדה הבית-ספרית והרשות ללימודים מתקדמים, יש להדפיס 2 עותקים של עבודת המחקר על פי ההנחיות הרלiiנטיות ולהעבירם לבית הספר.

facebook-icon youtube-icon youtube-icon

צור קשר

bschool@hevra.haifa.ac.il

בניין רבין קומה 9, אוניברסיטת חיפה,
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל,
ת"ד 3338, חיפה 3103301

 

© 2024 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | הפקולטה למדעי החברה

© 2020 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת חיפה | בוצע ע"י צוות מחשוב של הפקולטה למדעי החברה